Učitelé, sociální pracovníci, ale i policisté a další profese dostanou nový nástroj, jak včas rozpoznat ohrožené dítě. Ve spolupráci čtyř ministerstev a České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání vznikla tzv. Karta KID, která obsahuje znaky k rozpoznání ohrožených dětí i základní postup, jak jim pomoct. Na tvorbě karty se podíleli přední čeští psychologové, zástupci dětských krizových center a připomínkovali ji zástupci všech profesí, pro které je karta určena.

Ministerstva práce a sociálních věcí, školství, vnitra a zdravotnictví dostala společný úkol – sjednotit indikátory ohroženého dítěte napříč resorty – v Národním akčním plánu pro duševní zdraví na období 2020–2030. Tvorbu karty KID a její pilotáž na Mostecku zajistila v těsné spolupráci s psychology a dalšími dotčenými profesemi Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání.

„Jedná se o unikátní počin, na kterém spolupracovala čtyři ministerstva a ukazuje se tak, že meziresortní spolupráce může přinést velmi důležité a potřebné výstupy, které jistě uvítají všechny profese, které mohou přijít do kontaktu s ohroženými dětmi a které pomohou především samotným ohroženým dětem“, říká spoluautorka karty KID a místopředsedkyně ČOSIV speciální pedagožka Lenka Felcmanová.

Karta k identifikaci špatného zacházení s dětmi – tzv. karta KID obsahuje znaky ohroženého dítěte, rozdělené do tří tematických bloků – fyzické znaky špatného zacházení s dětmi, znaky projevující se v chování dítěte, a nakonec znaky rizikového chování pečujících osob.

Název je zkratkou tří klíčových prvků pro účinnou pomoc ohroženému dítěti: kooperace, identifikace, důvěra. KID navíc znamená v angličtině „dítě“. Karta popisuje i postup, jak zajistit ochranu dítěte v souladu s jeho nejlepším zájmem a platnými právními předpisy v případě akutního a chronického ohrožení. Obsahuje též důležité kontakty, na které je možné se obrátit. Karta je určena učitelům, pracovníkům v neformálním vzdělávání, sociálním pracovníkům, policistům, záchranářům, hasičům, zdravotníkům a dalším profesím, které mohou být v kontaktu s ohroženými dětmi. Díky kartě KID budou moci včas zaznamenat znaky ohrožení konkrétního dítěte a budou vědět, jak v takové situaci jednat.

„Pedagogický pracovník může být v mnoha případech jedinou osobou, která je mimo rodinu s dítětem v kontaktu a může na jeho ohrožení upozornit. Proto velmi vítám kartu KID, která učitelům poslouží jako návod, jak ohrožené dítě poznat a jak dále postupovat“, zdůrazňuje Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže MŠMT.

„Karta KID dala systému pro pomoc ohroženým dětem jasný řád. Nyní mohou policisté lépe identifikovat ohrožené dítě a nasměrovat k němu pomoc dříve, než se jeho situace zkomplikuje“, dodává za Ministerstvo vnitra Michal Barbořík, ředitel odboru prevence kriminality.

„Pracovníci v sociálních službách, a především zaměstnanci Orgánu sociálně právní ochrany dětí hrají v problematice ohrožených dětí zásadní roli. Také oni kartu KID vítají, protože jasně definuje děti v akutním bezprostředním ohrožení a v chronickém ohrožení a pomáhá ostatním profesím se v problematice lépe zorientovat“, doplňuje za MPSV Mgr. Jan Vrbický, zastupující ředitel odboru sociálních služeb a inspekce sociálních služeb.

„Každé dítě má právo na bezpečí a spokojený život bez ohledu na to, do jakých podmínek se narodí, proto doufám, že právě karta KID pomůže zachytit ohrožené děti včas a stabilizovat tak jejich životní podmínky a duševní zdraví co nejdříve“, shrnuje Klára Laurenčíková z týmu reformy psychiatrické péče při ministerstvu zdravotnictví.

Kartu KID je možné začít používat okamžitě. ČOSIV je zároveň připravena pomoct s proškolením pracovníků, kteří by s ní měli pracovat. Ministerstva již mají naplánovaný systém implementace karty KID do jednotlivých regionů, aby se tento nástroj včasné identifikace ohroženého dítěte dostal co nejdříve do praxe.

Například resort vnitra zahrnul opatření k implementaci KID karty do nové Strategie prevence kriminality ČR na léta 2022-2027. Ministerstvo školství bude kartu šířit přes webový portál edu.cz a prostřednictvím sítě metodiků prevence (krajští metodici prevence – metodici prevence v pedagogicko-psychologických poradnách – školní metodici prevence). Ministerstvo práce a sociálních věcí kartu KDI nasdílí pracovnicím a pracovníkům orgánů sociálně-právní ochrany dětí a sociálních služeb. Cílem je posílit tak povědomí odborné veřejnosti o včasné identifikaci ohrožení dítěte a možnosti dalšího postupu.

KONTAKTY:

Anna Francová, PR specialista, ČOSIV anna.francova@cosiv.cz, +420 732 739 124

Odborní garanti:

Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, předsedkyně ČOSIV, garantka agendy dětského duševního zdraví při Ministerstvu zdravotnictví ČR, klara.laurencikova@cosiv.cz,

PaedDr. Michal Černý, ředitel odboru základního vzdělávání a mládeže, michal.cerny@msmt.cz, 234 811 446

Ing. Kamila LINDAUEROVÁ, vrchní ministerský rada, odbor prevence kriminality, kamila.lindauerova@mvcr.cz, +420 603 190 156

Mgr. Kateřina Bělohlávková, vedoucí oddělení preventivních činností a dobrovolnictví, odbor prevence kriminality, katerina.belohlavkova@mvcr.cz, +420 703 438 755

Mgr. Kristýna Kotalová, vedoucí oddělení koncepce ochrany práv dětí a transformace služeb pro rodiny, Ministerstvo práce a sociálních věcí, kristyna.kotalova@mpsv.cz, 221 922 412